OR/MR


Ouderraad

In de Ouderraad zitten vertegenwoordigers van de ouders. Zij bevorderen de samenwerking tussen ouders en school en bevorderen de betrokkenheid van ouders bij school. Als Ouderraad zijn wij samen met de leerkrachten actief met het organiseren van diverse activiteiten zoals sinterklaas, kerst, carnaval, schoolreisje etc.

Wij zijn op zoek naar ouders die zich actief willen inzetten in de Ouderraad, om te helpen bij het organiseren van de diverse activiteiten. Voor meer informatie over de Ouderraad kunt u mailen naar: or.baken@optimusonderwijs.nl

Voorzitter: Jantine de Wit
Secretaris: Pierre de Wit


Medezeggenschapsraad

De MR bestaat uit zes leden: drie personeelsleden en drie ouders.  

Namens personeel:
Louise van Oorschot (voorzitter)

Tamara van Munster (secretaris)

Karin van Heumen (lid)

Namens de ouders:
Chantal van Maasacker

Gerdi  Bayens

Chris Visser

De MR streeft naar een goede kwaliteit van het onderwijs in een effectieve, efficiënte en plezierige schoolorganisatie.
Hoe doen we dat?
De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht, dit betekent dat de schooldirectie voor belangrijke beslissingen verplicht is eerst ouders en personeel te raadplegen. Dit gebeurt via de MR en is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap op Scholen. Los van de zaken waarover de MR wettelijk advies of instemming mag geven, kan de MR gevraagd of ongevraagd reageren op alle zaken die met de school als geheel te maken hebben.
Door open communicatie met de directie denkt de MR kritisch mee over het beleid van SBO Het Baken. Op deze manier levert de MR een positieve bijdrage aan het continue verbeterproces van de schoolorganisatie.

Communicatie  
De MR vergadert circa 6 keer per jaar en overlegt met de schooldirectie. De vergaderingen zijn openbaar. Als u een vergadering bij wilt wonen, moet u zich eerst bij de secretaris aanmelden. Dit kan via het mailadres of telefonisch na schooltijd. De vergaderdata staan vermeld op de site van de school.
Aangezien de MR een vertegenwoordiging is van medewerkers en ouders horen we graag wat er bij u als ouder(s) leeft. U kunt 1 van de MR-leden aanspreken of een mail sturen naar bovengenoemde personen van de MR.